Algemene voorwaarden

Uitgelicht - verzendopties

Naast pakketpost kunnen bestellingen (indien mogelijk) als briefpost worden verstuurd. Dit is goedkoper en bovendien hoef je niet thuis te zijn om de bestelling in de bus te krijgen. Op het betaalscherm kan je jouw verzendoptie kiezen.

Uitgelicht - de levering

Over het algemeen worden voor 16.00 op werkdagen geplaatste bestellingen nog dezelfde dag, of uiterlijk de volgende werkdag behandeld. Dat wil zeggen dat de bestelling zo snel mogelijk wordt verstuurd, of als de bestelling nog niet (compleet) geleverd kan worden wij binnen die tijd contact met je opnemen.

Uitgelicht - retouren

Je hebt het recht om je bestelling (gedeeltelijk of in zijn geheel) retour te sturen. Retouren kunnen binnen 14 dagen nadat je jouw bestelling hebt ontvangen, worden aangemeld, bijvoorbeeld via mail of door te bellen. Jij betaalt de kosten voor het terugsturen, tenzij het door een fout van ons nodig is om iets te vervangen of verwisselen.
Binnen 14 dagen nadat wij het teruggestuurde product hebben ontvangen zal het aankoop bedrag weer terugbetaald zijn.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de verkoper
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - De prijs
Artikel   9 - Conformiteit en garantie
Artikel 10 - Levering en uitvoering
Artikel 11 - Betaling
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Geschillen
Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Week: Zeven kalenderdagen;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de verkoper

Naam: Jack of Dice
Adres: Staalweg 1,kamer 207, 2612 KK Delft
Telefoonnummer: (+31) 6 21 666 120, te bellen van 10.00 tot 16.00 op werkdagen
E-mailadres: shop@jackofdice.nl
KvK-nummer: 56965494
btw-nummer: NL 0015 720 08 B33

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en klant.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
   de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de verkoper de prijs garandeert;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
  • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de verkoper zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. De verkoper zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen voor elektronische betalingen.
 4. De verkoper zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de klant met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garantie;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de verkoper deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. De klant kan de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren. Dit kan per post worden verstuurd of persoonlijk worden overhandigd.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Het door de klant voor de goederen betaalde bedrag zal door de verkoper binnen 14 dagen nadat de teruggezonden goederen worden terugbetaald.
 3. Enkel in geval van nalatigheid of fouten gemaakt door de verkoper worden ook de verzendkosten terugbetaald.

Artikel 8 - De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 1. De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de verkoper, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de verkoper kan doen gelden.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk de volgende werkdag uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk de volgende werkdag nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de verkoper.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan klanten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de klant heeft de verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen per e-mail of tussen 10.00 en 16.00 uur op werkdagen telefonisch worden gemeld via de in artikel 2 vermelde wegen.
 2. De verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen dertig dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de verkoper en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Momenteel zijn er geen afwijkende of aanvullende bepalingen vastgesteld.